"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educationala SEPTEMBRIE 2020

PERIOADĂ ÎNSCRIERI ADMITERE SESIUNEA IULIE: 07-14 SEPTEMBRIE 2020

AFIȘAREA REZULTATELOR: 15 SEPTEMBRIE 2020; 15 – 18 SEPTEMBRIE confirmare locuri; Afișare intermediară – redistribuirea locurilor neconfirmate 19 SEPTEMBRIE; CONFIRMAREA LOCURILOR OCUPATE DUPĂ REDISTRIBUIRE (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la BUGET – plata primei tranșe de școlarizare  pentru candidații declarați admiși la taxă) – 20 – 23 SEPTEMBRIE 2020; AFIȘARE REZULTATE FINALE – 24 SEPTEMBRIE 2020

După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare de 150 RON, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare de 150 RON şi prima rată din taxa de şcolarizare (conform contractului de studii).


(!) Inexistenta


CRITERII DE ADMITERE: MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 100%

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 1. Nota la Bacalaureat la Limba si literatura romana – proba scrisa
 2. Nota la Bacalureat la Proba obligatorie a profilului – proba scrisa


15 SEPTEMBRIE – Afișare rezultate; 15-18 SEPTEMBRIE confirmare locuri (orele 9,00-15.00); Afișare intermediară – redistribuirea locurilor neconfirmate 19 SEPTEMBRIE; CONFIRMAREA LOCURILOR OCUPATE DUPĂ REDISTRIBUIRE (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la BUGET – plata primei tranșe de școlarizare  pentru candidații declarați admiși la taxă) – 20 – 23 SEPTEMBRIE 2020; AFIȘARE REZULTATE FINALE – 24 SEPTEMBRIE 2020.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget sau taxă zi, sunt obligaţi ca în perioada 15-18 SEPTEMBRIE să depună actele în original. Candidaţii declaraţi admişi (zi buget, zi taxă, IFR), vor achita obligatoriu taxa de înmatriculare (150 ron) și prima tranșă de școlarizare (1000 ron cursuri de zi, 2000 ron cursuri I.F.R. până pe 23 SEPTEMBRIE 2020)  pentru candidații declarați admiși la taxă, în intervalul 20-23 SEPTEMBRIE, ocazie cu care vor încheia şi contractul cadru de studii  
TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron

TAXA DE INMATRICULARE: 150 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 3000 ron (ZI) și 6000 ron (I.F.R.)

 • Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:
  • fișă tip de înscriere – se completează on-line;
  • Documente scanate:
   • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
   • certificatul de naștere (certificat de căsătorie – dacă este cazul);
   • carte de identitate;
   • adeverință medicală tip eliberată de mediul de familie, cabinetele medicale școlare, policlinici teritoriale;
   • chitanța doveditoare a plății taxei de înscriere la concursul de admitere în cuantum de 100 lei, prin BRD în contul RO48BRDE170 SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;IMPORTANT! Pe documentul de plată se va specifica OBLIGATORIU numele și prenumele candidatului. Acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (certificatele de deces ale părinților, în cazul celor orfani de ambii părinți; adeverințe pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, eliberate de DGASPC, în cazul în celor aflați în activitate sau pensionat, conform legii. Pentru alte situații speciale, candidatul va transmite pe email-ul de admitere al facultății o cerere de scutire de taxă în baza documentelor doveditoare).
   • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ);
   • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată
   • Pentru candidații care doresc să se înscrie pe locuri speciale (rromi, candidați proveniți din sistemul de protecție socială): 
   • pentru candidații de etnie rromă, ADEVERINȚĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ PERSOANA ÎN CAUZĂ ESTE DE ETNIE RROMĂ, ELIBERATĂ DE O ORGANIZAȚIE LEGAL CONSTITUITĂ;
   • adeverință de la direcția generală de asistență socială și protecția copilului din județul/sectorul de reședință, din care să rezulte că se află sub măsură de protecție specială și se încadrează în prevederile art. 62, alin(1) din Legea nr. 272/2004.
  • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

  • NOTĂ: Conform Hotărârii Senatului Universității din Craiova din data de 12.06.2019, pot fi scutiți, o singură dată, de la plata taxelor de înscriere la admitere, următoarele categorii: copiii tuturor salariaților de la Universitatea din Craiova; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial.
SPECIALIZARE BUGET TAXA IFR
AGRONOMIE
Agricultură - 26 63
Montanologie 9 33 -
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare - 15 -
INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători Terestre şi Cadastru - 15 -
SILVICULTURĂ
Silvicultură 7 19

În perioada 15-18 Septembrie 2020 pentru candidații declarați ADMIȘI BUGET ȘI TAXĂ – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020:

 • CONFIRMAREA LOCURILOR DE CĂTRE CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI (DEPUNEREA ACTELOR DE STUDII ÎN ORIGINAL PENTRU CANDIDAȚII DECLARAȚI ADMIȘI LA BUGET ȘI TAXĂ, ÎN INTERVALUL ORAR – 09.00-15.00 LA FACULTATEA DE AGRONOMIE).
 • PLATA TAXEI DE ÎNMATRICULARE DE 150 RON – SE POATE PLĂTI:
  • PRIN BRD ÎN CONTUL: RO48BRDE1705V46910431700
  • PRIN BRD ÎN CONTUL: RO47BRDE1705V71982041700 – PENTRU PLATA CU NUMERAR, LA GHIȘEU (PE DOCUMENTUL DE PLATĂ SE VA SPECIFICA OBLIGATORIU NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI, FACULTATEA DE AGRONOMIE)
  • LA CASIERIA UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA
 • 19 SEPTEMBRIE 2020 – AFIȘARE INTERMEDIARĂ – REDISTRIBUIREA LOCURILOR NECONFIRMATE;
 • 20-23 SEPTEMBRIE 2020 – CONFIRMAREA LOCURILOR DUPĂ REDISTRIBUIRE (DEPUNEREA ACTELOR ÎN ORIGINAL PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA TAXĂ, ȘI PLATA PRIMEI TRANȘE DE ȘCOLARIZARE – 1000 RON CURSURI DE ZI, 2000 RON CURSURI IFR);
 • 24 SEPTEMBRIE 2020 AFIȘARE REZULTATE FINALE.

Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2020_2021_v1

https://www.ucv.ro/admitere/

 ADMITERE DPPD – 2020

https://evstud.ucv.ro/rezultate-admitere/dashboard.php