"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educatională Master SEPTEMBRIE 2020

07-20 septembrie 2020 – înscrierea candidaților; Afișare rezultate PARȚIALE – 22 septembrie; Confirmare locuri 23-25 septembrie; Afișare intermediară/redistribuirea locurilor neconfirmate 26 septembrie; Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la BUGET – plata primei tranșe de școlarizare  pentru candidații declarați admiși la taxă) 27-29 SEPTEMBRIE 2020; AFIȘARE REZULTATE FINALE – 30 SEPTEMBRIE 2020
1. Media examenului de licenţă/diplomă 40%.

2. Media anilor de studii 40%.

3. Eseu motivațional 20%. (ESEU MOTIVATIONAL 2020 – MASTER) – SE VA INCĂRCA LA SECȚIUNEA ,,DOCUMENTE – ALTE ACTE,,

Criterii de departajare

1. Nota la proba 1 a examenului de licență/diplomă (nota la proba scrisă).

2. Nota la proba 2 a examenului de licență/diplomă (nota la proiectul de diplomă).

 Afișare rezultate PARȚIALE – 22 septembrie; Confirmare locuri 23-25 septembrie; Afișare intermediară/redistribuirea locurilor neconfirmate 26 septembrie; Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la BUGET – plata primei tranșe de școlarizare – 1000 ron,  pentru candidații declarați admiși la taxă) 27-29 SEPTEMBRIE 2020; AFIȘARE REZULTATE FINALE – 30 SEPTEMBRIE 2020

TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron

TAXA DE INMATRICULARE: 150 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 3000 ron (Platibila in 3 rate)

 • Documente necesare pentru înscrierea la nivel master:
  • fișă tip de înscriere – se completează on-line;
  • Documente scanate:
   • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;
   • diplomă de licență/absolvire și suplimentul la diploma de licență/foaia matricolă nivel licență sau diplomă echivalentă acesteia; absolvenții promoției curente se pot înscrie cu adeverință de absolvire;
   • certificatul de naștere (certificatul de căsătorie – dacă este cazul);
   • carte de identitate;
   • adeverință medicală tip de la medicul de familie;
   • chitanța doveditoare a plății taxei de înscriere la concursul de admitere în cuantum de 100 lei, prin BRD în contul RO48BRDE170 SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;IMPORTANT! Pe documentul de plată se va specifica OBLIGATORIU numele și prenumele candidatului. Acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (certificatele de deces ale părinților; adeverință pentru copiii personalului didactic/didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat, conform legii). Pentru alte situații speciale, candidatul va transmite pe email-ul de admitere al facultății o cerere de scutire de taxă în baza documentelor doveditoare).
   • Pentru candidații care doresc să se înscrie pe locuri speciale (rromi, candidați proveniți din sistemul de protecție socială): 
   • pentru candidații de etnie rromă, ADEVERINȚĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ PERSOANA ÎN CAUZĂ ESTE DE ETNIE RROMĂ, ELIBERATĂ DE O ORGANIZAȚIE LEGAL CONSTITUITĂ;
   • dovada achitării taxelor de admitere (înscriere), prin BRD în contul RO48BRDE170 SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;
 • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

 • NOTĂ: Conform Hotărârii Senatului Universității din Craiova din data de 12.06.2019, pot fi scutiți, o singură dată, de la plata taxelor de înscriere la admitere, următoarele categorii: copiii tuturor salariaților de la Universitatea din Craiova; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial.

SPECIALIZARE BUGET + TAXA
Protecția Mediului în Agricultură – buget + 15 taxă
Management în Agroturism și Calitatea Produselor Agroalimentare – buget + 15 taxă
Consultanță și Management în Agricultură – buget + 9 taxă

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat.

 https://www.ucv.ro/admitere/

https://www.ucv.ro/admitere/formularistica/

 ADMITERE DPPD – 2020