Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

Infrastructură

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE

Încă de la început, în cadrul Facultății de Agronomie o atenție deosebită a fost acordată înființării și dezvoltării de laboratoare, necesare pentru ridicarea nivelului de pregătire practică a studenților.

Alocarea de fonduri, împletita cu activitatea de autoutilare desfașurată de cadrele didactice și de student, a condus, într-un timp relativ scrurt, la înființarea de laboratoare pentru toate disciplinele cuprinse în planul de desfașurare a activitații didactice și la înzestrarea lor cu material didactic, aparatura și instrumente moderne.

Începând cu anul 1949, Facultatea de Agricultură dispune de imobilul din strada Libertăţii nr. 19, amenajat cu săli de curs, laboratoare, cabinete, necesare desfăşurării procesului didactic într-o instituţie de învăţământ superior.

LABORATOARE

La Facultăţilede Agronomie şi de Mecanizare a Agriculturii şi, ulterior, la Facultatea de Horticultură, o atenţie deosebită a fost acordată înfiinţăriişi dezvoltării de laboratoare necesare pentru ridicarea nivelului de pregătire practică a studenţilor. Alocarea de fonduri, îm­pletită cu activitatea de autoutilare desfăşurată de cadrele didactice, a condus, într-un timp relativ scurt, la înfiinţarea de laboratoare pentru toate disciplinele cuprinse în planul de desfăşurare a activităţii didactice şi la înzestrarea lor cu material didactic, apara­tură şi instrumente moderne. Ulterior, prin transferarea Facultăţii de Mecanizare a Agriculturii la Timişoaraşi crearea Facultăţii de Horticultură, precum şi prin lărgirea profilului disciplinelor în cadrul universităţii create în 1966, pe lângă înfiinţarea unor noi laboratoare, s-a produs, pe etape, o redistribuire a laboratoarelor existente, în 1962, laboratoarele Facul­tăţii de Mecanizare a agriculturii – cele netransferate la Timişoara(laboratoarele de fizică, de chimie etc., ca şi laboratoarele de trac­toare şi de maşini agricole, amplasate în halele din strada Câmpia Islaz) – au trecut în cadrul Facultăţii de Agronomie, deservind, în acelaşi timp, şifacultăţile de Horticultură şi de Știinţe naturale. Totodată, laboratoarele de Entomologie, de Fitopatologie şi de Ameliorarea plantelor ale Facultăţii de Agronomie au fost repartizate Facultăţii de Horticultură nou create, ele continuând să-şidesfăşoare activitatea tot în loca­lul din strada Libertăţii. Prin înfiinţareaUniversităţii din Craiova, în 1966, laboratoarele de Chimie şi de Fizică (specializate pe profil agrono­mic), situate în localul Facultăţii de Agronomie, au fost repartizate la catedrele facultăţii de profil din universitate, rămânând să funcţioneze însă în acelaşi local. Din 1972, prinreorganizareacatedreloruniversităţii, laboratoarele de Botanică, de Fiziologie a plan­telorşi de Geneticăaufosttransferate, odatăcu catedra de care aparţin, la Facultatea de Știinţenaturale.

Ca rezultat al acestorredistribuiri, înmomentul de faţă, înclădireaFacultăţii de Agronomiefuncţioneazălaboratoare care, din punct de vedereorganizatoric, depind de catedrelemaimultorfacultăţi, înacestelaboratoareîşidesfăşoarăactivitateastudenţiifacultăţilor de Agronomie, de Horticulturăşi de Știinţenaturale.

Înprezent, încadrulfacultăţilor de Agronomie, fiecare disciplină posedă unul sau două laboratoare, în care se efectuează atât lucrările practice cu studenţii, câtşiactivitatea de cer­cetareştiinţifică a studenţilor şi a cadrelor didactice.

Laboratorul de Agrochimie oferă posibilitatea executării analizelor chimice de sol, plante şiîngrăşăminte. Principalele analize de sol privesc conţinutul în principalele elemente minerale, iar în cazul îngrăşămintelorconţinutul în substanţă activă precum şi unele însuşiri fizice ale acestora.

Laboratorul de Agrotehnică oferă posibilitatea efectuării determinărilor privind structura solului, regimul apei din sol, regimul aerotermic, gradul de infestare cu seminţe de buruieni etc. Determinările de laborator se fac cu scopul de a stabili modificările pe care le suferă solul în funcţie de plantele care se cultivă, asolamentele aplicate, fertilizare, irigaţieşi tehnologie de cultură.

Laboratorul de Agrofitotehnie permite efectuarea determinărilor privind relaţiile solului cu apa, aerul, căldura şi unele însuşiri chimice ale solului care se modifică sub acţiunea măsurilor agrofitotehnice utilizate în cultura plantelor.

Laboratorul de Fitotehnie I asigură efectuarea lucrărilor practice privind însuşirileseminţelor caracterele morfologice ale plantelor cultivate şi sistematica acestora.

Laboratorul de Fitotehnie II asigură efectuarea lucrărilor practice la disciplinele de: Plante medicinale şi aromatice, Recunoaştereaşi certificarea loturilor semincere, Prelucrarea şi păstrarea produselor agricole.

Laboratorul de Cultura pajiştilorşi plantelor furajereserveşte pentru efectuarea determinărilor privind caracterele morfologice ale principalelor plante furajere, ale plantelor dăunătoare şi toxice precum şi a analizelor botanice-gravimetrice la diverse tipuri de fânuri.

Laboratorul de Cultura pajiştilorşi plantelor furajereserveşte pentru efectuarea determinărilor privind caracterele morfologice ale principalelor plante furajere, ale plantelor dăunătoare şi toxice precum şi a analizelor botanice-gravimetrice la diverse tipuri de fânuri.

Laboratorul de Culturi irigate este dotat cu instalaţii pentru determinarea infiltraţieişi a debitului maxim pe brazde, evaporimetre, evapotranspirometre, lizimetre, aparat cu membrană de presiune şi placă poroasă pentru determinarea electroconductanţei apei de irigat şi a soluţiei solului, instalaţii de aspersiune, sonde electrice, apometre.

Laboratorul de Îmbunătăţiri funciare este dotat cu staţii de pompare cu circuit închis, instalaţii pentru ridicarea apei pe conducte, dispozitiv pentru determinarea infiltraţiei apei prin diguri şi pentru măsurarea debitelor pe canale, instalaţii de aspersiune etc

Laboratorul de Zootehnie este înzestrat cu microscoape electrice, balanţe analitice, electrochimograf, etuve, separator de lapte etc., folosite în cadrul lucrărilor practice cu studenţii.

Laboratorul de Alimentaţie animală este înzestrat cu aparate pentru electroforeză, balanţe analitice, centrifuge electrice, fotocolorimetru, autoclavă, etuvă termoreglabilă etc.

Laboratorul de Informaticăestedotat cu o reţea de calculatoare(14 calculatoare Elsaco şiAlpis, Pentium IV 2,0 GHz) unde îşidesfăşoară orele practice de informatică studenţii de la toate secţiileFacultăţii de Agronomie din Craiova, având ca scop deprinderea studenţilor în operarea pe calculator, cunoaşterea sistemelor de calcul electronic, a sistemului de operare Windows, a metodelor şi comenzilor de gestiune a memoriei calculatorului, a programelor de tehnoredactare computerizată.

Laboratorul de Genetică este dotat cu microscoape electrice, etuve, germinator, balanţe electrice, microscop cu cameră de luat vederi şi monitor color, cameră video, instalaţie video etc.

Laboratorul de Microbiologie dotat cu microscoape electrice, etuve, balanţe analitice, cameră frigorifică etc., permite efectuarea lucrărilor practice specifice disciplinei.

Laboratorul de Pomicultură este dotat cu balanţe, lupe binoculare, instrumente de altoit, truse pentru executarea tăierilor la pomi, mulaje de fructe din diferite specii pomicole şi soiuri, planşeşi diapozitive color. Aici se desfăşoarăşi lucrările practice de Silvicultură cu studenţii de la specializarea Montanologie.

Laboratorul de Pedologie a fost organizat pentru efectuarea lucrărilor practice în vederea determinării însuşirilor fizice şi chimice ale diferitelor tipuri de sol. Laboratorul dispune de colecţii de minerale, roci, profiluri de sol, precum şi de utilaje şi aparatura necesară pentru analiză.

Laboratorul de Tractoare este dotat cu toate tipurile de tractoare fabricate în ţară, motoare (dintre care unele secţionate), standuri, machete, panouri cu diverse mecanisme şi sisteme componente de motoare şi tractoare etc., care servesc la buna pregătire practică a studenţilor.

Laboratorul de Maşini agricole este dotat cu tipurile reprezentative de maşini agricole aflate în sistema de maşini pentru mecanizarea lucrărilor din principalele ramuri ale agriculturii (cultura plantelor de câmp, viticultură, pomicultură, legumicultură), studenţii având posibilitatea de a cunoaşte construcţia funcţionarea şi reglarea acestor maşini. De asemenea, prin intermediul unei moderne aparaturi din dotare (calculatoare, imprimante, scanere, instalaţie video, laptop, videoproiector) studenţii au acces la cele mai noi informaţii din domeniul mecanizării agriculturii.

Laboratorul de Topografie şi desen tehnicestedotat cu aparaturaşimaterialelenecesaredesfăşurăriilucrărilor practice: teodolite, tahimetre, nivele, planimetre, busole, stereoscoapepentrucitireafotogramelor, planşetetopografice etc.     

Laboratorul de Automatizarea lucrărilor topo-geodezice și fotogrammetrie este dotat cu calculatoare AMD, X2 6000+, Pentium IV 2,0 GHz, 4Gb DDR2, fiind destinat instruirii studenţilor de la secţia de Măsurători terestre şi cadastru (MTC) în activitatea de proiectare grafică pe calculator. Pe parcursul orelor de laborator desfăşurate în aceasta locaţie se urmăreştecunoaştereaaplicaţieiAutoCAD ce este utilizată la proiectarea şi desenarea pe calculator, utilizarea corectă a comenzilor de desenare oferite de AutoCAD, precum şi deprinderea studenţilor în utilizarea interfeţei oferită de aceasta aplicaţie. Totodată, se urmăreşte dobândirea de către studenţi a abilităţilor de reprezentare prin desen a diferitelor elemente, astfel încât să poată reprezenta obiecte din spaţiul tridimensional pe foaia de hârtie, în conformitate cu obiectul real.

Laboratorul de Ameliorarea plantelor ested otat cu balanţe analitice şi tehnice, lupe şi pensete pentru efectuarea hibridărilor, batoză pentru spice etc., serveşte pentru desfăşurarea lucrărilor specifice de analiză a elitelor la principalele plante agricole etc.

Laboratorul de Legumicultură este dotat cu planşe cu specii si soiuri de plante legumicole; Diapozitive, pliante si cataloage cu plante legumicole, palete alveolare, ghivece;Colectie de semintelegumicole; Aparat RQ Flex pe bază de kit-uri pentru determinarea pH-ului, nitratilor, nitriților, vitamina C si unele minerale; Analizor portabil pentru determinarea activitatii fotosintetice model LCI; Balanță analitică WA 32; Balanță tehnică; pH-metru;Refractometru pentru determinare SUS; Camera climatica; Vase de laborator; microscoape, lupe și altele.

Laboratorul de Botanică asigură efectuarea lucrărilor practicede Botanică, Fitosociologie și Conservarea Biodiversității pentru studenții de la următoarele programe de studii: Agricultură, Montanologie și Silvicultură. Laboratorul este dotat cu aparatură de laborator de ultimă generație: microscoape optice, lupe binocular, videoproiector ș.a. Lucrările practice desfășurate în cadrul acestui laborator, vin în spijinul studenților  pentru însușirea noțiunilor de: citologie vegetală, histologie vegetală, anatomia și morfologia plantelor, taxonomie vegetală, biodiversitate, comunitate vegetală, habitat etc. Laboratorul este dotat de asemenea cu planșe didactice, mulaje, materiale conservate și herborizate, precum și alte numeroase preparate microscopice și macroscopice

Laboratorul de Economie, Management și Marketing deservește studenții de la următoarele programe de studii: Agricultură, Montanologie, Silvicultură, MTC și CEPA. Laboratorul este dotat cu echipamente de calcul, videoproiector, aparate de copiere, planșe. Lucrările practice desfășurate în cadrul laboratorului, ajută studenții pentru însușirea cunoștințelor economice care influențează modul de derulare și finalizare a activităților derulate, în cadrul domeniilor specifice de pregătire profesională. Se pun la dispoziția studenților o serie de algoritmi de calcul care evidențiază oportunitatea deciziilorce se vor adopta pe parcursul activității curente din cadrul unităților unde aceștia își pot derula activitatea după terminarea studiilor.

Laboratorul de Fitopatologie: dispune de microscoape NOVEX şi microscoape MOTIC, un microscop MC3 dotat cu cameră de luat vederi Nikon şi monitor color Samsung pe care se prezintă fructificaţiile patogenilor ce produc diverse boli plantelor de cultură. De asemenea laboratorul mai este dotat cu un sistem de televiziune alb-negru, cu circuit închis de tip Tehnoton, cu 2 monitoare şi 2 camere de luat vederi. Pentru studii de macroscopie, laboratorul este amenajat cu numeroase planşeşi plante presate, seturi de diapozitive color şi aspectomate Liesegang. Laboratorul este dotat cu cameră de luat vederi Panasonic M-10, cu video Samsung şi monitor color, cu ajutorul cărora se pot prezenta filmări din diferite culturi în care se înregistrează simptome produse de diverşi patogeni. De asemenea laboratorul mai dispune de calculatoare inclusiv laptop cu videoproiector pentru prezentarea diverselor simptome ale bolilor, fructificaţii ale patogenilor sau aspecte ale bolilor din câmp. Pentru studierea biologiei patogenilor laboratorul este dotat cu autoclav A 22, cu termostatMemmet cu ajutorul cărora se pot realiza creşteri pe medii de cultură.

Laboratorul de Entomologie: dispune de o bogată colecţie entomologică de insecte dăunătoare şi folositoare; o bogată colecţie de tipuri de daune produse de insecte prezentate sub formă de preparate umede sau uscate, conservate în vase anatomice; cutii de creştere a diferitelor stadii de dezvoltare a insectelor; izolatoare; o colecţie de planşe cu diferite tipuri de insecte şi atacul produs de acestea; lupe binocular; aspectomat, retroproiector; 4 calculatoare; 3 laptopuri; 1 videoproiector; o cameră video digitală; numeroase preparate ale diferiţilor dăunători animali, din grupa vertebratelor, etc.

Laboratorul Central de cercetări agricole, înfiinţat în anul 1971 în cadrul Universităţii din Craiova, funcţionează cu trei secţii: agrochimie, biochimie vegetală şi fiziologie vegetală. El este amplasat în clădirea Facultăţii de Agronomie, la subsol. Încadrul acestui laborator se desfăşoară o parte din activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice de la facultate, a doctoranzilor, precumşi a studenţilor care activează în cercurile ştiinţifice.

Activitatea Laboratorului Central se desfăşoară pe baza unei tematici proprii, precum şi a unor teme cuprinse în planul de cercetare al disciplinelor cu profilul corespunzător celor trei secţii ale sale. O atenţie deosebită în programul de cercetare se acordă rezolvării temelor angajate prin contract cu instituţii de cercetare sau cu agenți economici.Secţiile laboratorului sunt concepute şi realizate după un plan care satisface exigenţele şi asigură condiţiile optime de desfăşurare a activităţii de cercetare. Acestea sunt dotate cu aparatură modernă de cercetare ca: spectrocolorimetre SPEKOL, flamfotometre Carl Zeiss Jena, fotocolorimetre Dr. Lange, balanţe analitice electronice, aparat Ilmenau-Thuringia pentru determinarea rapidă a carbonului şi a sulfului, microscop de cercetare IOR, potenţiometre tip MV 85 şi OP 201 cu electrozi de sticlă şi calomel, instalaţii pentru mineralizarea probelor de sol şi plante, baterii pentru distilarea amoniacului, baterii pentru extragerea grăsimilor, etc.Laboratorul este prevăzut cu instalaţii care asigură o înaltă tehnicitate şi securitate a muncii.În laborator lucrează dr. ing Alina-Marilena Prioteasa. De-a lungul anilor au mai lucrat, aducându-si aportul în cercetarea din cadrul laboratorului și ing. chim. Solange Pitiş, ing. chim. Eugenia Dumitriu, dr. ing. Pandia Olimpia, ing. chim. Oana-Carmen Vasilescu, tehn. Uţă Gheorghe şi tehn. Ileana Tapi.